Tama Duo Mauro Palmas Nando Citarella – 30 Luglio – Montecalvoli