Nico Gori e Alessandro Lanzoni 4Tet – Montopoli, 1 Agosto 2011